โรคเบอร์เกอร์

สิงค์อมควันเสี่ยงเป็นโรคเบอร์เกอร์

โรคเบอร์เกอร์ คือโรคการอักเสบของผนังหลอดเลือดซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ แต่เป็นการอักเสบของหลอดเลือดที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดเล็กเกิดกับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ โดยพบได้บ่อยในผู้ป่วยเกือบทุกราย คือ เกิดกับหลอดเลือดส่วนปลาย ได้แก่ หลอดเลือด แขน มือ ขา เท้า หลอดเลือดในช่องท้อง หรือในสมอง ที่พบมากที่สุด คือ เกิดกับหลอดเลือดเท้า โรคนี้พบได้ทั่วโลกในทุกเชื้อชาติ ทุกวัย โดยมักพบในผู้หญิงและในผู้ชายที่สูบบุหรี่จัด พบในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิงประมาณ 3 เท่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูบบุหรี่จัด พบได้สูงในช่วงอายุ 20-45 ปี ในสหรัฐอเมริกาพบคนเป็นโรคนี้ประมาณ 126-200 รายต่อประชากร 10,000  คน โรคเบอร์เกอร์ (Buerger’s disease) ได้รับการตั้งชื่อตามแพทย์ชาวออสเตรียนอเมริกัน ชื่อ Leo Buerger  ที่ได้พบโรคนี้เมื่อปี พ.ศ.2451 มีชื่อเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น Thromboangitis obliterans ( TAO) หรือ Occlusive peripheral vascular disease หรือ Inflammatory occlusive…